Hiện tại Phạm Nghĩa đang hợp tác với các đơn vị Agency sau:
Trần Ngân Media (https://www.trannganmedia.com)
J8 Studio (https://www.j8studio)